اخبار صنعتکاران

تصویر کلی دستگاه جوشکاری انتقال فلز سرد اتوماتیک

پيکربندي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد هماهنگي کامل سامانه دستگاه جوشکاري با فرايند انتقال فلز سرد اجزاي اصلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد با ورود جوشکاري به عنوان روشي جديد در اتصال مواد، امکان پيوستگي بينبخشهاييکسازه تا حدي برقرار شد که قسمتهاي مختلف آن يکپارچه شدند و انسجام ساختاري بر کل ساختمان سازه حاکم گشت. […]