فرهنگ لغات و اصطلاحات کاربردی جوشکاری

 • آلياژ ، ترکيبی از دو يا چند عنصر که حداقل يکی از آنها فلز باشد
 • موسسه ملی استاندارد آمريکا
 • استاندارد ايمنی جوشکاری و برش و فرايند های وابسته 49.1
 • استاندارد ايمنی شغلی و آموزش حفاظت چشم و صورت
 • موسسه نفت آمريکا
 • استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر ديگر
 • وزش قوس ، انحراف قوس الکتريکی از مسير اصلی به دليل نيروهای مغناطيسی
 • طول قوس ، فاصله ميان نوک الکترود تا سطح حوضچه مذاب
 • لکه قوس
 • انجمن مهندسين مکانيک آمريکا
 • انجمن تستهای غير مخرب آمريکا
 • از دست دادن هوشياری بر اثر کمبود اکسيژن و حجم بالای دی اکسيد کربن موجود در خون
 • انجمن جوشکاری آمريکا
 • راهنمای سيستم های اندازه گيری متريک در صنايع جوش
 • استاندارد علائم و نشانه ها در جوشکاری لحيم کاری و تست غير مخرب
 • استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری
 • راهنمای بازرسی غير مخرب جوش
 • راهنمای بازرسی چشمی جوش
 • استاندارد تاييد صلاحيت مفسرين راديو گرافی
 • کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شده
 • استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده
 • استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتيو
 • استاندارد تاييد صلاحيت بازرس جوش
 • جوشهای پشتی يا پشتبند
 • Alloy
 • ANSI
 • ANSI Z
 • ANSI Z 87.1
 • API
 • API 1104
 • Arc Blow
 • Arc Length
 • Arc Strike
 • ASME
 • ASNT
 • Asphyxiation
 • AWS
 • AWS A 1.1
 • AWS A 2.4
 • AWS A 3.0
 • AWS B 1.10
 • AWS B 1.11
 • AWS B 5.11
 • AWS D 1.1
 • AWS D 1.5
 • AWS D15.1
 • AWS QC1‐ 96
 • Back Or Backing welds