دستگاه نقطه جوش دلتای فرونیوس-دستگاه نقطه جوش دلتا The DeltaSpot system-دستگاه نقطه جوش دلتا The DeltaSpot process-دستگاه نقطه جوش دلتا The DeltaSpot process
پروسه جوش دلتا

سیستم‌های نقطه‌جوش دلتای فرونیوس پروسه ایست که در آن نقاط جوشکاری مابین الکترود و صفحه متناوباً تکرار میشود. این حرکت متناوب باعث ایجاد موفقیت‌آمیز کیفیت ثابت در چندین قطعه تولیدی می‌گردد