سیستم اتوماسیون جهت سخت کاری در صنایع نیشکر , سیمان