فرهنگ لغات و اصطلاحات کاربردی جوشکاری

آلياژ ، ترکيبی از دو يا چند عنصر که حداقل يکی از آنها فلز باشدAlloy
موسسه ملی استاندارد آمريکاANSI
استاندارد ايمنی جوشکاری و برش و فرايند های وابسته 49.1ANSI Z
استاندارد ايمنی شغلی و آموزش حفاظت چشم و صورتANSI Z 87.1
موسسه نفت آمريکاAPI
استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر ديگرAPI 1104
وزش قوس ، انحراف قوس الکتريکی از مسير اصلی به دليل نيروهای مغناطيسیArc Blow
طول قوس ، فاصله ميان نوک الکترود تا سطح حوضچه مذابArc Length
لکه قوسArc Strike
انجمن مهندسين مکانيک آمريکاASME
انجمن تستهای غير مخرب آمريکاASNT
از دست دادن هوشياری بر اثر کمبود اکسيژن و حجم بالای دی اکسيد کربن موجود در خونAsphyxiation
انجمن جوشکاری آمريکاAWS
راهنمای سيستم های اندازه گيری متريک در صنايع جوشAWS A 1.1
استاندارد علائم و نشانه ها در جوشکاری لحيم کاری و تست غير مخربAWS A 2.4
استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاریAWS A 3.0
راهنمای بازرسی غير مخرب جوشAWS B 1.10
راهنمای بازرسی چشمی جوشAWS B 1.11
استاندارد تاييد صلاحيت مفسرين راديو گرافیAWS B 5.11
کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شدهAWS D 1.1
استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شدهAWS D 1.5
استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتيوAWS D15.1
استاندارد تاييد صلاحيت بازرس جوشAWS QC1‐ 96
جوشهای پشتی يا پشتبندBack Or Backing welds
آزمایش خمشBend Test
جوش های شیاری نیم جناقیBevel Groove
ادامه عملیات جوشکاری نبشی در قسمتهایی از گوشه به منظور تقویت و استحکام جوشBoxing
فرایندهای لحیم کاریBrazing Processes
ترمیم عملیات جوشکاری سطحی روی قطعات به منظور تقویت و استحکام جوشBuildup
فرایندهای لحیم کاریButt Joint
ترمیم عملیات جوشکاری سطحی روی قطعات به منظور تامین ابعاد موردنظرButtering
Air Carbon Arc Cutting برشکاری با الکترود کربنیCAC‐A
خاصيت موئينگیCapillary Action
ترکيب آهن با مقدار کمی کربنCarbon Steel
افزودن کربن به سطح داغ فلزات از طريق مکانيزم انحلال جامد در عمليات برشکاری با الکترود کربنی و
هوا ممکن است اين پديده اتفاق افتد
Carburizing
تکنيک آبشاری ترکيبی از جوشکاری طولی و مقطعی به طوری که هر پالس بلند تر از پالس قبل بوده و
هر لايه لايه قبلی را زير خود مدفون می کند
Cased Sequence
کمک بازرس تاييد شده جوشCAWI
پليسه برداریChipping
روکش کاری تغيير سطح با عمليات جوشکاری سطحیCladding
احتراق پذير ، هر ماده ای که به آسانی آتش می گيردCombustibles
تحدب در جوشConvexity
اتصال گوشه ایCorner Joint
ترکCrack
Dip Brazing لحيم کاری غوطه وریDB
عمق ذوبDepth of Fusion
آزمايشات مخربDestructive Testing
مشکلات ابعادیDimensional
هرگونه عدم پيوستگی در ساختار مواد هر ناپيوستگی الزاما شکست نمی باشدDiscontinuity
در فرايند جوشکاری با شعله به اختلاف فاصله بين محل برخورد شعله به سطح و محل خروج شعله از
طرف ديگر در مسير درز برش گفته می شود
Drag
انعطاف پذيریDuctility
جوشکاری با پرتو الکترونی Electron Beam WeldingEBW
جريان های گردابیEddy Current ET
اتصال لبه ایEdge Welds
حد الاستيکElastic Limit
جوشکاری سرباره الکتريکی Electro slag WeldingESW
ارتفاع گرده جوشFace Reinforcement
لحيم کاری کوره ای Furnace BrazingFB
جوشکاری قوس تو پودری Flux Core Arc WeldingFCAW
به آلياژهايی گفته می شود که پايه آنها عنصر آهن است مانند انواع فولاد هاFerrous
فلز يا آلياژی که جهت عمليات جوشکاری يا لحيم کاری به درز اتصال افزوده می شودFiller metal