سیستمهای اتوماسیون

در کاربرد سیستمهای اتوماسیون، فرونیوس دارای یک دهه تجربه ارزشمند بعنوان پیشگام در این عرصه است. تک تک نیازهای صنعت در زمینه جوشکاری را نام ببرید یا اشکالات ساخت صنایع دریائی را بشمارید و این سیستمهای ارتقاء یافته آماده کار از کارخانه فرونیوس، تک تک به تمام قسمتهای مورد نیاز صنعت فرستاده خواهد شد.

In industry-typical system applications, Fronius´ decades of experience in the field of welding automation give it a head-start: Take any industry-typical intem that needs welding – be it shock absorbers in vehicle manufacturing, or boring-heads in the offshore sector – and these ready-developed systems will deliver instant efficiency in many different sectors.