سیستمهای اتوماسیون Components

سیستمهای اتوماسیون ترکیبی

ترکیبی از سیستمهای درزگیری مکانیکی کنترل کننده‌های برنامه ریزی سیستمی در هر کدام از این تولیدات سالها دانش و علم و تکنولوژی پیشرفته وجود دارد.

Components:
From mechanical seam-tracking systems up to programmable system controllers. In each and every on of these products lies advanced technology and years of know-how.