سیستمهای اتوماسیون Orbital welding systems

سیستمهای اتوماسیون اوربیتال

همه چیز در حال حرکت و چرخش است، تنها یک چیز ثابت است، سیستم جوشکاری ترکیبی کامل از واحد کنترل، منبع تغذیه و جوشکاری، کیفیت بالای تولید و تولید بصرفه و بهینه را ایجاد مینماید.

Everything rotating and in motion – except for one thing, and that´s the weldment itself. The perfect combination of control unit, power source and weldhead offers reproducible quality and cost-effective production.