سیستمهایPowerDrive

سیستم PowerDrive جایگزینی برای سیستم PushPull است. این تنها از یک فیدر سیم ، یعنی WF 25i RD استفاده می کند ، که در انتهای بازوی ربات قرار گرفته است و سیم کشی قابل اطمینان و ثابت را تضمین می کند. این ویژگی سیم کشی پویا امکان استفاده از فرآیند PMC Mix Drive را فراهم می کند ، که باعث می شود خاصیت آن در برنامه های آلومینیومی مشخص شود.
برنامه: قاب BICYCLE

فرآیند: PMC Mix Drive

تمرکز در اینجا بر تداخل بین ظاهر مطلوب درز جوش و سرعت جوش و در عین حال کیفیت ثابت است.

پارامترهای جوشکاری
AlMg3Base material
1.5 – 3 mmMaterial thickness
AlSi5 O: 1.2 mmFiller metal
100% ArGas
30 cm/minVs
5 m/minVd
115 A Amperage
18 VVoltage
push and pull system

تغذیه مداوم (فشار و کشش) سیم جوش همچنین یکنواختی قوس را تقویت کرده و در نتیجه به نتیجه جوشکاری بهتری می رسد

درباره سیستم PUSHPULL بیشتر بدانید