فر آیند جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار

فر آیند جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار

جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار :
در جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار،قوس الکتریکی بین یک الکترود روکش دار و قطعه کار زده می شود و در نتیجه حرارت لازم برای ذوب کردن فلز پایه و الکترود تأمین می شود.
در این فرآیند از مکانیزم فشار استفاده نمی شود. وظیفه محافظت از حوضچه مذاب در این فرآیند بر عھده پوشش الکترود میباشد که این پوشش در ھنگام جوشکاری در اثرحرارت تجزیه شده و بھهصورت سرباره و گاز از فلز جوش محافظت می کند.

ادامه مطلب در فایل PDF

 

 

تصویر کلی دستگاه جوشکاری انتقال فلز سرد اتوماتیک

جوشکاري ورقهايي با ضخامت ۰,۳ ميليمتر توسط فرايند جدید CMT

  • پيکربندي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد
  • هماهنگي کامل سامانه دستگاه جوشکاري با فرايند انتقال فلز سرد
  • اجزاي اصلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد

با ورود جوشکاري به عنوان روشي جديد در اتصال مواد، امکان پيوستگي بينبخشهاييکسازه تا حدي برقرار شد که قسمتهاي مختلف آن يکپارچه شدند و انسجام ساختاري بر کل ساختمان سازه حاکم گشت. اما فرايندهاي رايج جوشکاري محدوديتهايي نيز به همراه دارند، به طور مثال امکان اتصال دو قطعه با اختلاف دماي ذوب بسيار زياد توسط فرايندهاي ذوب يرايج وجود ندارد و يا دو ورق با اختلاف ضخامت زياد را نميتوان توسط اين فرايندها به يکديگرجوشکاري نمود. با پيشرف تعلم جوشکاري، جهت پر نمودن اين خلااز فرايندهاي جوشکاري غيرذوبي کمک گرفته شد، البته چنين فرايندهايي نيز سرعت جوشکاري کم و هزينه تمام شده بسيار زياديداشتند. براي جوشکارياين قطعا نبايد حرارت ورودي کمي در واحد طول وارد قطعه شود. سال ۲۰۰۵ شرکت فرونيوس روش
جديدي را براي جوشکاري در چني نشرايطي به بازار معرفي نمود که قابليت صنعتي شدن داشت. تکنولوژي انتقال فلز سرد روشصنعتي جديدي استکه در واقع فرايند تکميل شده جوشکاريقوسفلزي با گاز ميباشد که ويژگي اصلي آن تغيير از حالتگرم به سرد و از حالتسرد به گرم با سرعت بسيار زياد است. در واقع انتقال قطره بر پايه حالتجوشکاري قوس فلزي گازي مدار کوتاه در جوشکاري قوس الکترود گاز صورت مي گيرد. البته بايد توجه داشتکه استفاده از کلمه سرد در نام اين فرايند جديد با توجه به دماي ديگر فرايندهاي جوشکاري است. با کمکاين فرايند که توانايي اصلي آن در کنترل حرکت فلز پرکننده است، جوشکاري و لحيم کاري سخت توسط روبات فرايند جوشکاري قوس فلزی با گاز، بدون پاشش و برای ضخامتهای بیشتر از 0.3 ميليمتر انجام ميشود. انتقال فلز سرد، فرايند جديدي است که توليد انبوه آن پساز پنج سال تحقيق انجام شد و هنوز هم بيشتر توليدات آن در حال پيشرفت هستند. شکل( ۱) تصوير کلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد اتوماتيک را نشان ميدهد.

تصویر کلی دستگاه جوشکاری انتقال فلز سرد اتوماتیک

تصویر کلی دستگاه جوشکاری انتقال فلز سرد اتوماتیک

کنترل فرايند توسط حرکات مفتول

در فرايند انتقال فلز سرد، براي اولين بار در کل فرايندهاي جوشکاري، حرکات مفتول جوشکاري به عقب و جلو، کنترل کننده فرايند جوشکاري است. قسمت تنظيم کننده فرايندهاي ديجيتال بخشي از دستگاه است که در هنگام اتصال کوتاه، مفتول را عقب کشيده و قطره مذاب راخارج مي نمايد.تمام اين عمليات به صورت ديجيتال کنترل مي شود. اين مورد اولين تفاوت اصلي با فرايندهاي معمول جوشکاري به صورت انتقال غوطه ور است.

کاهش حرارت ورودی

دومين تفاوت فرايند انتقال فلز سرد، انتقال فلز در هنگامي است که جريان مدار قطع مي باشد. ابتدا مفتول به جلو حرکت مي کند و بلافاصله پس از برقراري اتصال کوتاه به صورت خودکار عقب کشيده مي شود. به اين طريق حرارت تنها در زمان بسيار کمي، در هنگام برقراري قوس وارد قطعه ميشود. پس از اين مرحله حرارت ورودي بسيار کاهش مي يابد و همين طور شرايط مکررا از حالت گرم به سرد و سرد به گرم تغيير مييابد.

انتقال فلز بدون پاشش

سومين تفاوت اصلي فرايند انتقال فلز سرد، انجام جوشکاري بدون پاشش است. حرکت رو به عقب مفتول موجب جدا شدن قطره از منطقه جوش در هنگام اتصال کوتاه ميشود. هنگاميکه اتصال کوتاه کنترل شده و در مدتزمان بسيار کمي انجام ميشود، انتقال فلز بدون پاشش صورت مي گيرد.ديگر مزيت هاي کاربردي فرايندجوشکاري انتقال فلز سرد شامل موارد زير است:
– جوشکاريو لحيم کاري بدون پاشش مذاب.
– اتصال فولاد و آلومينيوم
– جوشکاري ورق هاي نازک، (با ضخامت بيشتر از ۰,۳ ميليمتر)
– جوشکاري پاس ريشه اتصالات شياري که نياز به پشتبند دارند.

به علاوه، یک میانگیر مفتول(wire buffer)، نیز بین دو تغذیه کننده استفاده میشود. که وظیفه آن جدا نمودن دو مفتول از یکدیگر و افزایش  ظرفیت ذخیره مفتول است..در شرايط ايده آل، ميانگير مفتول روي برقرار کننده تعادل نصب مي شود، اما روي
سومين محور روباتن يز قابل نصب است. بايد اين نکته را ذکر نمود که براي قراردادن مفتول در ميانگير مفتول، تنها بايد در آن را باز
نمود، قرقره قديمي راخارج کرد، مفتول جديد را قرار داد و در را بست.

پيکربندي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد

همانطور که پيش از اين ذکر شد ،فر ايند جوشکاري انتقال فلز سرد ، روشي جديد است. به همين دليل در مقايسه با ديگر دستگاه هاي ديجيتال جوشکاري، ويژگيهاي جديدي در اين سامانه وجود دارد. در اين سامانه، تمام قسمتهاي دستگاه مطالعه شده، براي کار در دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد بهينه سازي شده و براي کار با يکديگر هماهنگ شده اند. شکل( ۲) تصوير کلي دستگاه انتقال فلز سرد دستي را نشان مي دهد، اما بايد توجه داشت که تغييرات مختلفي در طراحي دستگاه قابل اجرا هستند.

پيکربنديدستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد

هماهنگي کامل سامانه دستگاه جوشکاري با فرايند انتقال فلز سرد

پيشاز عملي شدن اجراي فرايند انتقال فلز سرد، قسمتهاي مختلف سامانه دستگاه جوشکاري مطابق نيازهاي آن بايد طراحي و ساخته شوند. طراحي ويژه تغذيه کننده مفتول، مشخصه فرايندانتقال فلز سرد است که از لحاظ تکنولوژيکي اهميت زيادي دارد.
در اين سامانه دو تغذيه کننده مفتول به صورت مجزا از يکديگر وجود دارند که ديجيتالي کنترل مي شوند. يکي در جلو و ديگري پيش برنده روباتيک ويژه در عقب است که مفتول را تا سرعت ۷۰ بار در ثانيه به جلو وعقب مي برد. اين سرعت را بايد با پيش برنده معمولي( SyncroPlus) که تنها ۵ بار در ثانيه، مفتول را به جلو وعقب مي برد مقايسه نمود.تغذيه کننده اوليه (VR 7000 CMT ) مفتول را از پشت هدايت ميکند. تغذيه کننده جلويي (Robocta Drive CMT ) بدون دنده است و با يک سرو موتور با
جريان متناوب عمل تغذيه مفتول را انجام مي دهد. اين تغذيه کننده مفتول، تغذيه دقيق و با فشار تماسي ثابت را ضمانت مي نمايد. آنچه در اين سامانه جديد است، مستقل عمل نمودنtorch hosepackو امکان تغيير سر يع ، بدون نياز به دو باره شروع
کردن( TCP(toolcentrepointمي باشد.

اجزاي اصلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد

-واحد منبع قدرتTPS 3200/4000/5000 CMT

کنترل اين قسمت کاملا ديجيتال، با ميکروپروسسور و منبع قدرت ديجيتالي اينورتر  GMA(400و320 و ۵۰۰ آمپر) به همراه مجموعه عملياتي ويژه فرايند انتقال فلز سرد قرار دارد.

-واحد کنترل RCU5000i

قسمت کنترل با صفحه نمايشي کاملا متني، اطلاعات جوشکاري با عملکرد Q-Masterرا نمايش داده و دستور دادن به آن آسان
است.

-واحد سرمایش FK 4000R

واحد قدرتمند سرمايش، قسمتي قابل اعتماد از مجموعه است که تضمين کننده سرد شدن بهينه مشعل جوشکاري روبات بوده و با آب خنک ميشود.

-رابط روبات

قسمت رابط روبات مناسب تمام روبات هاي آنالوگ و field-bus است.

-واحد تغذيه کننده VR 7000 CMT

قسمت تغذ يه کننده د يجيتالي مفتول بر اي کار با تمام انو اع بسته بندي مفتول مناسب است.

Robacta Drive CMT

اين قسمت داراي مشعل جوشکاري روبات فشرده به صورت ديجيتال کنترل مي شود، بدون دنده بوده و داراي سرو موتور AC

ديناميک است. که براي تغذيه دقيق مفتول با فشار تماسي ثابت طراحي شده.

-ميانگير مفتول

اين قسمت جداکننده دو مفتول از يکديگر بوده و ظرفيتي مضاعف براي ذخيره مفتول فراهم ميآورد. اين ظرفيت اضافي براي صعود در متعادل کننده و يا محور سوم روبات استفاده ميشود.
-واحدتامين مفتول

کاربردها
فرايند انتقال فلز سرد استاندارد جوشکاري جديدي را تعريف نموده و مناسب صنعت خودرو، هوافضا و سازه است. به ويژه در فرايندهايي که کاملا اتومات هستند و در آنها از فلز پرکننده استفاده ميشود کاربرد گسترده اي دارد. با استفاده از فرايند انتقال فلز سرد، کاربردهاي جديدي در جوشکاري ايجاد می شوند.
کاربردهاي خاص اين فرايند شامل جوشکاري تمام ورق هاي نازک با ضخامتي بيشتر از ۰,۳ ميليمتر، لحيم سخت ورق هاي گالوانيزه و براي اتصال فولاد به آلومينيوم است.شکل( ۳) اتصال جوش شياري بدون استفاده از پشت بند ورق AlMg3 با ضخامت  0.3 میلیمتر را نشان می دهد.اما بايد توجه داشتکه فرايند انتقال فلز سرد، شرايط کاري جوشکاران را نيز تسهيل مي نمايد، به طور مثال پاشش مذاب کمتر بوده و نيازي به استفاده از پشت بند نيست و يا در شرايطي لازم بود که از دو فرايندمختلف جهت ايجاد يک اتصال استفاده شود نيز ميتوان تنها از فرايند انتقال فلز سرد استفاده نمود.

جوشکاري ورقهايي باضخامت ۰,۳ ميليمتر توسط فرايند جديد CMT

قيمت تمام شده،تعميرات ونگهداري،ايمني

استفاده از روش انتقال فلز سرد موجب ميشود که ديگر به انجام بعضي از اقداماتي که تاکنون ضروري بوده اند نيازي نباشد. به طور مثال عدم پاشش موجب مي شود که هزينه مضاعفي براي تميز کردن سطوح پساز جوشکاري پرداخت نشود. امکان
جوشکاري شياري ورق ها بدون هزينه هاي خريد و نصب پشت بند فراهم ميگردد. علاوه بر اين، امکان پل زدن بين فاصله هاي زيادي که بين لبه ها وجود دارد، مديريت فرايند را بهبود داده و استفاده از روبات را تسهيل مي نمايد.دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد، امکان تبديل شدن به دستگاه جوشکاري قوس فلز با گاز و جوشکاري قوسفلز با گاز پالسي را هم دارد. تمام مزايايي  که دستگاه هاي ديجيتال جوشکاري قوس فلز با گاز دارند به طور کامل در دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد نيز وجود دارد. بايد توجه داشتکه در اين دستگاه مسير تجهيزات گازي تا مشعل جوشکاري به نحوي طر احي شده است که هيچ گونه نشتي در اين سامانه وجود نداشته باشد.دستگاه جوشکاري فلز سرد، نسبت به فرايندهاي مشابه از امنيت کاري بيشتري نيز برخوردار است. به طور مثال به دليل عدم وجود جرقه، بخارهاي سمي جوشکاري نيز کمتر توليد ميشود.

حداقل  حرات ورودي

فرايند انتقال فلز سرد فاصله دقيق مکانيکي را بدون توجه به طبيعت قطعه کار مشخص کرده و حتي جوشکاري مواديکه اتصال آنها دشوار است نيز امکان پذير مي نمايد. علاوه بر اين با افزايش کارايي و قابليت اطمينان فرايند، جوشکاري اتومات نيز امکان پذير ميشود.مزيت ديگر اين فرايند، حرارت ورودي کم آن در مقايسه با فرايندهاي مرسوم جوشکاري ذوبي است. تغيير حرارت مداوم از گرم به سرد و بالعکس موجب کاهش حرارت ورودي شده و به اين طريق حتي اتصال ورق هاي نازک نيز امکان پذير ميشود. در روشهاي رايج اين خطر وجود دارد که ورق ها بيش از حد جوشکاري شوند و يا اصلا اتصال برقرار نشود. در حالي که در فرايند انتقال فلز سرد، انتقال هدفمند فلز پرکننده، شرايط را براي ايجاد پلي انعطاف پذير فراهم ميآورد.يکي از دلايل کيفيت خوب اتصالات در فرايند انتقال فلز سرد در واقع توانايي اين فرايند در پر کردن فاصله ريشه و پيچش کم قطعه است. به علاوه تکنولوژي ايمني بالايي که اين فرايند از آن استفاده ميکند، امکان مکانيزه کردن و استفاده از روباتها را به آساني فراهم ميآورد. از فرايند انتقال فلز سرد براي اتصال قطعات بزرگ ديواره واگن قطار به سقفآن استفاده ميشود. پيش از اين از فرايند قوس فلزي با گاز و قطعات ضخيم براي ساخت اين سازه استفاده ميشد. اما امروزه با وجود استفاده از فرايند انتقال فلز سرد، حتي حفاظت از قطعات گالوانيزه در مقابل خوردگي نيز به خوبي انجام ميشود. زيرا آلياژ فلز روي به نسبت بسيار کمتر يدر مقايسه با ديگر فرايندها بخار شده و به اين طريق حفاظت بهتري در مقابل خوردگي ايجاد مي نمايد.در گذشته با استفاده از فرايندهاي جوشکاري که وجود داشتند، در بسياري از موارد با وجود آن که از نظر طراحي به قطعه اي نازک نياز بود، از قطعات ضخيم استفاده ميشد تا جوشکاري آنها امکان پذير گردد. اما امروزه با استفاده از فرايند جوشکاري انتقال فلز سرد، امکان استفاده از قطعات نازک نيز فراهم شده است.

منابع

TheCMTProcess -ARevolution inMaterials-JoiningTechnology.Brighton: Fronius
USALLC, 2004.
-CMT: ColdMetalTransfer,MIG/MAG dip-transfer arc process. Brighton: FroniusUSALLC, 2007.
-CMT: ColdMetalTransfer,MIG/MAG dip-transfer process for automated
applications.Brighton:FroniusUSALLC, 2004.
-A Feasibility Study of “Cold Metal Transfer”- Gas Metal Arc Welding )CMTGMAW(
Nickel Base Superalloy Inconel 718™, Timothy Patrick Hasselberg, MSc
Thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, 2009

فولاد ضدزنگ (استنلس استیل ) چيست؟

فولاد ضدزنگ (استنلس استیل ) چيست؟

 گروه وسيع و گسترده اي از آلياژهاي ويژه اي که بيشتر براي مقاومت در برابر خوردگي توسعه يافته اند را فولادهاي زنگ نزن نامند.از جمله ويژگي هاي ممتاز براي اين دسته از آلياژها شکل پذيري عالي، چقرمگي زياد در دماي اتاق و دماي پايين و مقاومت خوب در برابر پوسته شدن، اکسايش و خزش در دماي بالا ميباشد که خواص خود را نيز تا دماهاي بالا حفظ ميکنند.فولادهاي ضد زنگ جزء دسته فولادهاي آلياژي حاوي مقادير قابل توجهي کرم ميباشند.حداقل عنصر کرم متعارف در اين دسته از فولادها 11% ميباشد و براي اينکه آلياژهاي آهني خاصيت زنگ نزن داشته باشند ميزان کرم در آنها نبايد کمتر از اين مقدار باشد.

عنصر کرم موجب ميگردد فولاد خاصيت ضد زنگ داشته باشد بدين معنا که مقاومت به خوردگي در آن بهبود يابد. بنابراين کرم عنصر آلياژي بهبود دهنده مقاومت به خوردگي فولادهاي زنگ نزن است که اين بهبود مقاومت در برابر خوردگي به لحاظ تشکيل لايه محافظ از اکسيد کرم روي سطح فولاد ضد زنگ ميباشد. اين لايه نازک سرتاسري تحت شرايط مساعد فولاد را در برابر مواد و محيط هاي خورنده محافظت مينمايد. علاوه بر کرم، عناصر شيميايي ديگري نيز در ترکيب فولادهاي ضد زنگ بکار ميروند که از آن جمله ميتوان به مولييدن و نيکل اشاره نمود. نيکل عمدتا موجبات انعطاف پذيري و فرم پذيري را در فولاد ضد زنگ باعث می‌گردد.

فولاد ضد زنگ به گروهی از آلیاژها با پایه آهنی گفته می‌شود که حاوی حداقل 11 درصد کروم (Cr) می‌باشد. کروم عنصری اساسی است که با تشکیل یک فیلم اکسید کروم در سطح فولاد آن را ضد زنگ می‌سازد.

هنگامی که فولاد ضد زنگ بریده یا خراش داده می‌شود، کروم موجود در سطح سریعاً اکسید می‌شود و فیلم اکسید ناحیه صدمه دیده را ترمیم می‌کند. به دلیل همین خاصیت خود ترمیمی (خودشفایی/ Self healing) است که فولاد را بدون زنگ (Stainless) می‌نامند

اولین فولاد ضد زنگ به صورت آلیاژ، مارتنزیتی Fe-Cr-C  توسط دانشمند انگلیسی به نام هاری بررلی (Harry Brearley) در 1912 تهیه گردید. اولین ریخته‌گری تجارتی فولاد ضد زنگ در سال 1913 در شفیلد انگلستان به تولید رسید و حق ثبت آمریکایی جهت این اختراع در سال 1916 به آقای هاری بررلی اهدا گردید.

@IRANwelding
آیا فولاد ضد زنگ، زنگ می‌زند

در واقع این موضوع که فولاد ضد زنگ، زنگ نمی‌‌زند یک تصور نادرستی است. این برداشت ناصحیح برخی موارد منجر به مشاجرات و حتی تعقیب قانونی بین کارفرمایان و پیمانکاران می‌شود. فولادهای ضد زنگ فقط در شرایطی خاص نظیر محیط‌های غیرآلوده و آب شیرین یا آب دریا (به صورت جاری) بدون زنگ باقی می‌مانند. در هوای مرطوب دریایی یا در داخل آب ساکن (راکد) فولاد ضد زنگ نوع 304 زنگ می‌زند، و اغلب به صورت موضعی دچار خوردگی حفره‌ای می‌گردد. به طور کلی ماهیت محیط و ترکیب شیمایی فولاد هر دو در تشکیل زنگ و خوردگی حفره‌ای فولاد ضد زنگ نقش تعیین کننده‌ای دارند.

@IRANwelding

دلیل پاک شدن لایه کروم در عملیات حرارتی چیست

در عملیات حرارتی و یا جوش‌کاری، دمای فولاد ضد زنگ به حدود 850-550 درجه سانتیگراد می‌رسد. کروم و کربن با یکدیگر وارد واکنش می‌شود و کاربایدکروم (Chromium Carbide) تولید می‌گردد که در امتداد مرز دانه‌ها رسوب می‌کند. به همین دلیل کروم موجود در منطقه اطراف مرزدانه (ناحیه مرزی) تخلیه می‌شود. ناحیه مرزی که کروم آن تخلیه شده ( فقیر نسبت به کروم ) نسبت به سایر مناطق سالم سطح فلز که کروم آن مناطق تخلیه نشده‌اند در برابر خوردگی مقاومت کمتری دارد.

فولاد ضد زنگی را که در ساختار بلوری آن کار باید کروم به وجود آمده باشد “حساس شده (Sensitized  ) می‌نامند. فولاد‌های حساس شده نسبت به خوردگی مرزدانه‌ای یا فساد جوش بیشتر مستعد می‌شوند.
@IRANwelding

انواع فولاد ضدزنگ عبارتند از

فولاد ضد زنگ  استنلس استیل   Austenitic 300

فولاد ضد زنگ  استنلس استیل   Ferritic 400

فولاد ضدزنگ  استنلس استیل    Austenitic-Ferritic Duplex

فولاد ضد زنگ استنلس استیلMartensitic

منبع:
@IRANwelding
www.howi.ir

صنعتکاران فرونیوس

آشنایی با دستگاه های جوش

جوشکاری در تولید قطعات و محصولات صنعتی و اتصال آنها به یکدیگر بسیار مورد استفاده است و از اتصال های دائم به حساب می آید که قطعات امکان جدا شدن مجدد را ندارد. جوشکاری بسته به نوع آلیاژ فلز، نوع پوشش دهی متفاوت است و همچنین می تواند به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه باشد. بسیاری بر این تصور هستند که جوشکاری تنها بین دو فلز امکان پذیر است اما بین دو فلزی که جنس متفاوتی دارند یا دو جنسی که فلزی نیستند نیز عمل جوشکاری امکان پذیر است.

جوشکاری می تواند با جوش دادن لبه ها، گوشه یا روی هم قرار دادن آنها و سپس جوشکاری انجام شود. دستگاه جوش می تواند به صورت لیزری، الکتریکی یا شیمیایی باشد و هر کدام باید در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. از معمولی ترین و ارزان ترین روش های جوش روش سوختن گاز با اکشیژن است که از شعله حاصل از آن جهت ذوب استفاده می شود البته این نوع جوشکاری ممکن است برای هر نوع فلزی مناسب نباشد و بیشتر حالت لحیم کاری دارد. محافظت از چشم ها در حین جوشکاری با استفاده از ماسک دستی برای کارهای کوتاه و ماسک کلاهی برای کارهای طولانی تر از چشم ها محافظت می شود.

دستگاه های جوش به دو شکل نیروی خود را تولید می کنند که در روش اول در مکان هایی مناسب است که امکان استفاده از برق شهری نباشد اما در نوع دوم با استفاده از برق نیروی لازم جهت جوشکاری به دست می آید. ولت آمپرهایی که در دستگاه جوش وجود دارند به دو نوع هستند و مشخص می کنند که دستگاه برای چه مدتی می تواند کار کند که به دو نوع آمپر نزولی و ثابت هستند. اینکه به چه شیوه ای عمل جوش انجام می شود متغیر است و بسته به نیاز و مواد و مصالح متفاوت است. شیوه کار و چگونگی اتصال باید در نقشه پیاده شود.

نقص یابی در جوشکاری در چند گروه خلاصه می شود: ترک که در دو حالت سرد و گرم اتفاق می افتد و به شکل ترک ریز، ترک عرضی یا طولی ، ترک اتشعابی و … دیده می شود. نوع دیگر ترک حفره است که به دلیل تجمع گاز ایجاد می شود. آخال توپر، ذوب ناقص و نقص در شکل هندسی جوش و …  از دیگر انواع نقص جوش است.

بررسی کیفیت کار جوش در تمامی مراحل کار باید صورت گیرد که از بررسی مصالح و تجهیزات جوش تا محل جوش است.

انواع دستگاه جوش

DeltaSpot

VIZOR 4000 PROFESSIONAL

VIZOR 3000

Plasma welding

HIGH PERFORMANCE WELDING

MagicCleaner

COLD METAL TRANSFER

TransTig 1750 Puls

transsteel 3500/5000